ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
ДЕКЛАРАЦИЯ 
Настоящата Декларация за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте използвайки нашия уеб сайт. В качеството си на администратор на данни, Дончев и Величков-ЕООД  е дружество, регистрирано от Комисията за защита на личните данни с номер 167761 от 15.12.2016 г.
Чрез регистрирането в сайт https://div-ltd.com и попълването на формуляри с лични данни, Вие  декларирате и маркирате , че сте съгласни изисканите лични данни да бъдат включени в базата данни на  https://div-ltd.com - Дончев и Величков-ЕООД и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че Вашите лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Дончев и Величков - ЕООД .

ВРЪЗКА С НАС

За да упражните правата си свързано със Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на следният имейл адрес shop@div-ltd.com или на телефон 02/9461244, 0888414402, където ще се свържете лицето, отговарящо за защитата на личните данни.

ЛИЧНИ ДАННИ  и ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни през нашия уеб сайтhttps://div-ltd.com за следните цели:
За да поръчате и получите поръчан от вас продукт събираме следните данни:
име, фамилия,  адрес, еmail адрес, телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), данни за фактура,населено място, пощенски код.
За да ви изпращаме новинарски бюлетининие събираме следните данни:
име, фамилия, еmail адрес

ОБРАБОТКА НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ
Фирма Дончев и Величков- ЕООД не обработва чувствителни лични данни.

ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
За да спазим законите за запазване на данните.  Ние съхраняваме Вашите лични данни за период от 5 години,след което Вашите данни се изтриват.
В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 10 счетоводни години, считано от приключване на счетоводната година.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие може да имате правото да:
- поискате достъп до Вашите лични данни,
- поискате поправка на Вашите лични данни,
- поискате изтриване на Вашите лични данни,
- поискате ограничаване в обработката на Вашите лични данни,
- поискате преносимост на данните,
- оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

ПРАВО НА ДОСТЪП
Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това, дали Вашите лични данни, касаещи Вас, се обработват, и ако това е налице, да поискате достъп до личните данни. Също така имате правото да получите копие от личните си данни.

ИЗТРИВАНЕ (ПРАВОТО ДА БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕНИ) И ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
Вие имате правото да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ние да сме длъжни да изтрием Вашите лични данни. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.
Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина.

ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ПРИ НАДЗОРЕН ОРГАН
Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Дончев и Величков–ЕООД защитава Вашите личните данни като:
  - съхранява надежно личните Ви данни;
  - личните данни се съхраняват и унищожаватпо безопасен начин;
  - защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.
Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп.
Дончев и Величков-ЕООД гарантира, че единствено оторизирано лице може да има достъп до личните Ви данни във връзка с изпълнение на неговите служебни адължения.  Връзката за предаване на данните към сайта на Дончев и Величков-ЕООД се осъществява чрез криптиран канал.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дончев и Величков-ЕООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи с и да обработва Вашите лични данни за конкретна цел.
Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях или до датата, до която са задължени да съхраняват Вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.
Можем да оповестим Вашите лични данни до следните категории трети страни за целите, описани по-долу:
·             - Куриерски фирми определени от Вас,
·             - доставчици на услуги, които са трети страни, чиито услуги сте закупили (включително, но не само застраховка),
·             - правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ – ТРЕТИ СТРАНИ / АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ
Когато закупувате продукт с доставка до адрес от нашия уеб сайт, (когато в поръчката е включена куриерска услуга), ние ще прехвърлим Вашите лични данни към съответния доставчика на услуги, за да изпълним нашият ангажимент към Вас.
Дончев и Величков–ЕООД наема конкретни трети страни, които предоставят помощ по извършване на услугите и продуктите, закупени от нас. Такива трети страни предоставят следните услуги:
- Куриерски услуги
- IT услуги и поддръжка
Обработването на данни от страна на такива трети страни, може да подлежи и на техни собствени правила за поверителност. Моля, прегледайте правилата за поверителност на уеб сайта на всяка такава трета страна за повече информация относно техните практики за обработване данни.

Правителствени власти и правоприлагащи органи:
Възможно е да прехвърлим Вашите лични данни към правителствени власти или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване, от тяхна страна, и само ако това се налага според приложимото законодателство; или с цел защита на нашите права и безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАНИ
·             - Не предоставяйте паролата си на други лица.
·             - Въведената парола е препоръчително да не е по-малка от 8 символа включваща големи малки букви цифри и специални символи.
·             - Винаги приключвайте сесията си с /ИЗХОД/
·             - По никакъв начин Дончев и Величков ЕООД не изисква лична информация по мейл или телефон.
·             - При необходимост от кореспонденция с Вас това става от официално оповестените за целта мейл адреси / shop@div-ltd.com /