Menu
Your Cart

Оригинално дистанционно за телевизор SAMSUNG, BN59-01247A

Оригинално дистанционно за телевизор SAMSUNG, BN59-01247A
Оригинално дистанционно за телевизор SAMSUNG, BN59-01247A

Код – BN59-01247A
Оригинално дистанционно за телевизор  SAMSUNG
Намира приложение в следните уреди:

LV24F39SFEXXXU UA78KU7500WXXY UE49K5505AKXXE UE55KU6000WXXH
LV27F39SFEXXXU UA88KS9800KXXT UE49K5570SUXXC UE55KU6000WXXN
UA32K5300AKPXD UA88KS9800WXXY UE49K5570SUXZG UE55KU6020KXXU
UA32K5300AKXXT UE32K5500AKXXC UE49K5572SUXXH UE55KU6020KXZT
UA32K5300AKXXV UE32K5500AKXXU UE49K5579SUXZG UE55KU6020WXXC
UA32K5500ASXNZ UE32K5500AKXZF UE49K5600AKXXC UE55KU6020WXXN
UA32K5500AWXXY UE32K5500AKXZT UE49K5600AKXXU UE55KU6050KXZT
UA40K5300AGXXP UE32K5500AWXXH UE49K5600AKXZF UE55KU6070UXZF
UA40K5300AJXZK UE32K5500AWXXN UE49K5600AKXZT UE55KU6070UXZG
UA40K5300AKPXD UE32K5502AKXXH UE49K5600AWXXH UE55KU6072UXXH
UA40K5300AKXMR UE32K5505AKXXE UE49K5600AWXXN UE55KU6075UXXE
UA40K5300AKXSK UE32K5570SUXXC UE49K5602AKXXH UE55KU6079UXZG
UA40K5300AKXXS UE32K5570SUXZG UE49K5605AKXXE UE55KU6092UXXH
UA40K5300AKXXT UE32K5572SUXXH UE49K5650SUXZG UE55KU6095UXXE
UA40K5300AKXXV UE32K5579SUXZG UE49K5659SUXZG UE55KU6099UXZG
UA40K5300AKXZN UE32K5600AKXXC UE49K5670SSXXN UE55KU6100KXXC
UA40K5300AWXMV UE32K5600AKXXU UE49K5670SUXZG UE55KU6100KXXU
UA40K5300BJXZK UE32K5600AKXZF UE49K5672SUXXH UE55KU6100KXZF
UA40K5300BKXZN UE32K5600AWXXH UE49K5679SUXZG UE55KU6100KXZT
UA40K5300BWXMV UE32K5600AWXXN UE49K6300AKXXU UE55KU6100WXXH
UA40K5500ASXNZ UE32K5602AKXXH UE49K6300AKXZF UE55KU6100WXXN
UA40K5500AWXXY UE32K5605AKXXE UE49K6300AWXXN UE55KU6170UXZG
UA40K6300AKXXT UE32K5650SUXZG UE49K6370SSXXN UE55KU6172UXXH
UA40KU6000KXXT UE32K5659SUXZG UE49K6370SUXZF UE55KU6175UXXE
UA40KU6000SXNZ UE32K5670SSXXN UE49KS7000SXXN UE55KU6179UXZG
UA40KU6000WXXY UE32K5670SUXZG UE49KS7000UXXU UE55KU6400SXXN
UA40KU6300KXXT UE32K5672SUXXH UE49KS7000UXZF UE55KU6400UXXU
UA43K5300AKXXT UE32K5679SUXZG UE49KS7500SXXN UE55KU6400UXZF
UA43K5300AKXXV UE40K5500AKXXC UE49KS7500UXXU UE55KU6450SXXN
UA43K5300AWXMV UE40K5500AKXXU UE49KS7500UXZF UE55KU6470SXXN
UA43K5300BKXZN UE40K5500AKXZF UE49KS8000LXXN UE55KU6470UXXU
UA43K5300BWXMV UE40K5500AKXZT UE49KS8000TXXU UE55KU6470UXZF
UA43K5500AKXXT UE40K5500AWXXH UE49KS8000TXZF UE55KU6500SXXN
UA43KU6000KXXT UE40K5500AWXXN UE49KS9000LXXN UE55KU6500UXXU
UA43KU7000SXNZ UE40K5502AKXXH UE49KS9000TXXU UE55KU6500UXZF
UA43KU7000WXXY UE40K5505AKXXE UE49KS9000TXZF UE55KU6640SXXN
UA49K5300AGXXP UE40K5570SUXXC UE49KU6100KXXC UE55KU6640UXZF
UA49K5300AKXMR UE40K5570SUXZG UE49KU6100KXXU UE55KU6650SXXN
UA49K5300AKXRQ UE40K5572SUXXH UE49KU6100KXZF UE55KU6650UXZF
UA49K5300AKXWT UE40K5579SUXZG UE49KU6100KXZT UE55KU6670SXXN
UA49K5300AKXXT UE40K5600AKXXC UE49KU6100WXXH UE55KU6670UXXU
UA49K5300AKXXV UE40K5600AKXXU UE49KU6100WXXN UE55KU6670UXZF
UA49K5300AKXZN UE40K5600AKXZF UE49KU6170UXZG UE60KS7000SXXN
UA49K5300AWXMV UE40K5600AKXZT UE49KU6172UXXH UE60KS7000UXXU
UA49K5300BKXRQ UE40K5600AWXXH UE49KU6175UXXE UE60KU6000KXXC
UA49K5300BKXWT UE40K5600AWXXN UE49KU6179UXZG UE60KU6000KXXU
UA49K5300BKXZN UE40K5602AKXXH UE49KU6400SXXN UE60KU6000KXZF
UA49K5300BWXMV UE40K5605AKXXE UE49KU6400UXXU UE60KU6000KXZT
UA49K5500ASXNZ UE40K5607AKXZT UE49KU6400UXZF UE60KU6000WXXH
UA49K5500AWXXY UE40K5650SUXZG UE49KU6450SXXN UE60KU6000WXXN
UA49K6300AKXXT UE40K5659SUXZG UE49KU6470SXXN UE60KU6020KXXC
UA49KU6300KXXT UE40K5670SSXXN UE49KU6470UXXU UE60KU6020KXXU
UA49KU6400KXXT UE40K5670SUXZG UE49KU6470UXZF UE60KU6020WXXN
UA49KU6500KXXT UE40K5672SUXXH UE49KU6500SXXN UE60KU6070UXZG
UA49KU6500SXNZ UE40K5679SUXZG UE49KU6500UXXU UE60KU6072UXXH
UA49KU6500WXXY UE40K6300AKXXU UE49KU6500UXZF UE60KU6075UXXE
UA49KU7000SXNZ UE40K6300AKXZF UE49KU6640SXXN UE60KU6079UXZG
UA49KU7000WXXY UE40K6300AWXXN UE49KU6640UXZF UE65KS7000SXXN
UA49KU7500SXNZ UE40K6370SSXXN UE49KU6650SXXN UE65KS7000UXXU
UA50KU6000KXXT UE40K6370SUXZF UE49KU6650UXZF UE65KS7500SXXN
UA50KU6000SXNZ UE40KU6000KXXC UE49KU6670SXXN UE65KS7500UXXU
UA50KU6000WXXY UE40KU6000KXXU UE49KU6670UXXU UE65KS7500UXZF
UA55K5300AGXXP UE40KU6000KXZF UE49KU6670UXZF UE65KS8000LXXN
UA55K5300AKXXM UE40KU6000KXZT UE50KU6000KXXC UE65KS8000TXXU
UA55K5300AKXXV UE40KU6000WXXH UE50KU6000KXXU UE65KS8000TXZF
UA55K5300AKXZN UE40KU6000WXXN UE50KU6000KXZF UE65KS9000LXXN
UA55K5300AWXMV UE40KU6020KXXC UE50KU6000KXZT UE65KS9000TXXU
UA55K5300BKXWT UE40KU6020KXXU UE50KU6000WXXH UE65KS9000TXZF
UA55K5300BKXZN UE40KU6020WXXH UE50KU6000WXXN UE65KS9500LXXN
UA55K5300BWXMV UE40KU6020WXXN UE50KU6020KXXC UE65KS9500TXXU
UA55K5500AKXXT UE40KU6070UXZF UE50KU6020KXXU UE65KU6000KXXC
UA55K6300AKXXT UE40KU6070UXZG UE50KU6020WXXH UE65KU6000KXXU
UA55KS7500KXXT UE40KU6072UXXH UE50KU6020WXXN UE65KU6000KXZF
UA55KS8000SXNZ UE40KU6075UXXE UE50KU6070UXZF UE65KU6000KXZT
UA55KS8000WXXY UE40KU6079UXZG UE50KU6070UXZG UE65KU6000WXXH
UA55KS8500SXNZ UE40KU6092UXXH UE50KU6072UXXH UE65KU6000WXXN
UA55KS8500WXXY UE40KU6095UXXE UE50KU6075UXXE UE65KU6020KXXC
UA55KS9000KXXT UE40KU6099UXZG UE50KU6079UXZG UE65KU6020KXXU
UA55KS9000SXNZ UE40KU6100KXXC UE50KU6090UXZG UE65KU6020WXXN
UA55KS9000WXXY UE40KU6100KXXU UE50KU6092UXXH UE65KU6070UXZG
UA55KS9500SXNZ UE40KU6100KXZF UE50KU6095UXXE UE65KU6072UXXH
UA55KS9500WXXY UE40KU6100KXZT UE50KU6099UXZG UE65KU6075UXXE
UA55KU6000KXXT UE40KU6100WXXH UE55K5500AKXXC UE65KU6079UXZG
UA55KU6000SXNZ UE40KU6100WXXN UE55K5500AKXXU UE65KU6092UXXH
UA55KU6000WXXY UE40KU6170UXZG UE55K5500AKXZT UE65KU6095UXXE
UA55KU6300KXXT UE40KU6172UXXH UE55K5500AWXXH UE65KU6099UXZG
UA55KU6500KXXT UE40KU6175UXXE UE55K5500AWXXN UE65KU6100KXXC
UA55KU6500SXNZ UE40KU6179UXZG UE55K5502AKXXH UE65KU6100KXXU
UA55KU6500WXXY UE40KU6400SXXN UE55K5505AKXXE UE65KU6100KXZF
UA55KU7000SXNZ UE40KU6400UXXU UE55K5570SUXZG UE65KU6100KXZT
UA55KU7000WXXY UE40KU6400UXZF UE55K5572SUXXH UE65KU6100WXXH
UA55KU7500SXNZ UE40KU6450SXXN UE55K5579SUXZG UE65KU6100WXXN
UA55KU7500WXXY UE40KU6470SXXN UE55K5600AKXXC UE65KU6170UXZG
UA60KS8005SXNZ UE40KU6470UXXU UE55K5600AKXXU UE65KU6172UXXH
UA60KS8005WXXY UE40KU6470UXZF UE55K5600AKXZT UE65KU6175UXXE
UA60KU6000KXXT UE43KS7500SXXN UE55K5600AWXXH UE65KU6179UXZG
UA60KU6000SXNZ UE43KS7500UXXU UE55K5600AWXXN UE65KU6400SXXN
UA60KU6000WXXY UE43KS7500UXZF UE55K5602AKXXH UE65KU6400UXXU
UA65KS7500KXXT UE43KU6000KXXC UE55K5605AKXXE UE65KU6400UXZF
UA65KS8000SXNZ UE43KU6000KXXU UE55K5607AKXZT UE65KU6500SXXN
UA65KS8000WXXY UE43KU6000KXZT UE55K5650SUXZG UE65KU6500UXXU
UA65KS8500SXNZ UE43KU6000WXXH UE55K5659SUXZG UE65KU6680SXXN
UA65KS8500WXXY UE43KU6000WXXN UE55K5670SSXXN UE65KU6680UXXU
UA65KS9000KXXT UE43KU6050KXZT UE55K5670SUXZG UE65KU6680UXZF
UA65KS9000SXNZ UE43KU6070UXXC UE55K5672SUXXH UE70KU6000KXXC
UA65KS9000WXXY UE43KU6070UXZG UE55K5679SUXZG UE70KU6000KXXU
UA65KS9500SXNZ UE43KU6072UXXH UE55K6300AKXXU UE70KU6000KXZF
UA65KS9500WXXY UE43KU6075UXXE UE55K6300AKXZF UE70KU6000KXZT
UA65KU6000KXXT UE43KU6079UXZG UE55K6300AWXXN UE70KU6000WXXH
UA65KU6000SXNZ UE43KU6400SXXN UE55K6370SSXXN UE70KU6000WXXN
UA65KU6000WXXY UE43KU6400UXXU UE55K6370SUXZF UE70KU6070UXZG
UA65KU6500KXXT UE43KU6500SXXN UE55KS7000SXXN UE70KU6072UXXH
UA65KU6500WXXY UE43KU6500UXXU UE55KS7000UXXU UE70KU6075UXXE
UA65KU7000SXNZ UE43KU6500UXZF UE55KS7000UXZF UE70KU6079UXZG
UA65KU7000WXXY UE43KU6640SXXN UE55KS7500SXXN UE75KS8000LXXN
UA65KU7500SXNZ UE43KU6640UXZF UE55KS7500UXXU UE75KS8000TXXU
UA65KU7500WXXY UE43KU6650SXXN UE55KS7500UXZF UE75KS8000TXZF
UA70KU6000KXXT UE43KU6670SXXN UE55KS8000LXXN UE78KS9000LXXN
UA70KU6000SXNZ UE43KU6670UXXU UE55KS8000TXXU UE78KS9000TXXU
UA70KU6000WXXY UE43KU6670UXZF UE55KS8000TXZF UE78KS9000TXZF
UA75KS9005SXNZ UE49K5500AKXXC UE55KS9000LXXN UE78KS9500LXXN
UA75KS9005WXXY UE49K5500AKXXU UE55KS9000TXXU UE78KS9500TXXU
UA78KS9000KXXT UE49K5500AKXZF UE55KS9000TXZF UE78KU6500SXXN
UA78KS9500SXNZ UE49K5500AKXZT UE55KU6000KXXC UE78KU6500UXXU
UA78KS9500WXXY UE49K5500AWXXH UE55KU6000KXXU UE88KS9800LXXN
UA78KU6500KXXT UE49K5500AWXXN UE55KU6000KXZF UE88KS9800TXXU
UA78KU7500SXNZ UE49K5502AKXXH UE55KU6000KXZT UE88KS9800TXZF
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Инфраред дистанционно
приложение Телевизор

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
64.00лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: BN59-01247A
  • Тегло: 0.50kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.